Tin tức về xây dựng Đảng

Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân

Thực hiện kế hoạch số 167 - KH/ĐUCA ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Công an Trung Ương về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân.