Phan Thế Hương

NƠI CÔNG TÁC
  - Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện 199
KINH NGHIỆM
 
CHUYÊN KHOA
   - Gây mê hồi sức
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO