Cấp cứu ngoại viện

Cấp cứu ngoại viện

Cấp cứu ban đầu có vai trò rất quan trọng, trong nhiều trường hợp, cấp cứu kịp thời và chính xác giúp giảm tỷ lệ tử vong, tăng cơ hội phục hồi.

cấp cứu ngoại viện 2

cấp cứu ngoại viện 2